लौंडा शेरुवा, Londa Sheruwa Hindi Lyrics

Rate this post

Londa Sheruwa Hindi Lyrics

गीत लौंडा शेरुवा
भाषा कुमाउनी
गायक संदीप सोनू, मीना राणा और राधा द्विवेदी
गीतकार संदीप सोनू, परंपरागत
संगीतकार संजय कमोला
Londa Sheruwa Hindi Lyrics

लौंडा शेरुवा शेरुवा सोर्याल
ऐ छोड़ी लछिमा लछिमा रुपौस
लौंडा शेरुवा शेरुवा सोर्याल
ऐ छोड़ी लछिमा लछिमा रुपौस

छोड़ी लछिमा धारे में ऊखल
हाल लछिमा खैरी क मुसल

हे छोड़ी लछिमा धारे में ऊखल
हाल लछिमा खैरी क मुसल
हे छोड़ी लछिमा धारे में ऊखल
हाल लछिमा खैरी क मुसल

हो छोड़ी लछिमा भाला छन नना
तिना लछिमा भली छै कुसल
हो छोड़ी लछिमा भाला छन नना
तिना लछिमा भली छै कुसल

हे छोड़ी लछिमा सँची मन झुठी
मन लछिमा भली छै कुसल
हे छोड़ी लछिमा सँची मन झुठी
मन लछिमा भली छै कुसल

लौंडा शेरुवा दैय खाय सिर्पले
दैय खाय सिर्पले

लौंडा शेरुवा दैय खाय सिर्पले
लौंडा शेरुवा दैय खाय सिर्पले
हो लौंडा शेरुवा दैय खाय सिर्पले
हो लौंडा शेरुवा दैय खाय सिर्पले

हो लौंडा शेरुवा भाला छन नना
तिना शेरुवा तुमरी कृपले
हां लौंडा शेरुवा भाला छन नना
तिना शेरुवा तुमरी कृपले

हो लौंडा शेरुवा सँची मन झुठी
हो मन शेरुवा तुमरी कृपले
हो लौंडा शेरुवा सँची मन झुठी
हो मन शेरुवा तुमरी कृपले

छोड़ी लछिमा पितलिया घाँट
पितलिया घाँट

हे छोड़ी लछिमा पितलिया घाँट
छोड़ी लछिमा पितलिया घाँट
हे छोड़ी लछिमा पितलिया घाँट
छोड़ी लछिमा पितलिया घाँट

हो छोड़ी लछिमा झिट घड़ी लगा
दिया लछिमा पुन्गर्यालि छाँट
हो छोड़ी लछिमा झिट घड़ी लगा
दिया लछिमा पुन्गर्यालि छाँट

हे छोड़ी लछिमा सँची मन झुठी
मन लछिमा पुन्गर्यालि छाँट
हे छोड़ी लछिमा सँची मन झुठी
मन लछिमा पुन्गर्यालि छाँट

लौंडा शेरुवा काटनी कुमर
काटनी कुमर

लौंडा शेरुवा काटनी कुमर
लौंडा शेरुवा काटनी कुमर
ओ लौंडा शेरुवा काटनी कुमर
लौंडा शेरुवा काटनी कुमर

ओ लौंडा शेरुवा मै जै कुछ्युं दिन
ओ जना शेरुवा जनी रे उमर
ओ लौंडा शेरुवा मै जै कुछ्युं दिन
ओ जना शेरुवा जनी रे उमर

ओ लौंडा शेरुवा सँची मन झुठी
लौंडा शेरुवा जनी रे उमर
ओ लौंडा शेरुवा सँची मन झुठी
मन शेरुवा जनी रे उमर

ऐ छोड़ी लछिमा लछिमा रुपौस
ओ लौंडा शेरुवा शेरुवा सोर्याल
ऐ छोड़ी लछिमा लछिमा रुपौस
ओ लौंडा शेरुवा शेरुवा सोर्याल…

Thankyou…..

Leave a Comment