मैं बजु मुरुली, Mai Baju Muruli Hindi Lyrics

Rate this post

Mai Baju Muruli Hindi Lyrics

गीत मैं बजु मुरुली
भाषा कुमाउनी
गायक पप्पू कार्की और मीना राणा
गीतकार सोनू बग्वाल
संगीतकार अशीम मंगोली

Mai Baju Muruli Hindi Lyrics

ओहो ओहो ओहो ओहो…
ओहो ओहो ओहो ओहो…

मंगोली साउंड्स

धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

कथक देखण त्येरो मुलमुल हाँसी
कथक देखण त्येरो मुलमुल हाँसी
तेरी मेरी जोड़ी सरु राधा कृष्ण जैसी
तेरी मेरी जोड़ी सरु राधा कृष्ण जैसी

धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

मंगोली साउंड्स

धुर जंगला मैं करुलो तेरो इन्तजारा
धुर जंगला मैं करुलो तेरो इन्तजारा
जल्दी आए मेरी सरु धुर डान वारा
जल्दी आए मेरी सरु धुर डान वारा

धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

तु गाली न्योली सरू मैं धुन लगूंलो
तु गाली न्योली सरू मैं धुन लगूंलो
त्वै बिना मेरी सरू मैं कसी के रूला
त्वै बिना मेरी सरू मैं कसी के रूला

धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

धुरा क जंगल सरु झुली रे कफला
धुरा क जंगल सरु झुली रे कफला
बहुते याद उनी सरु संग बिताई पला
बहुते याद उनी सरु संग बिताई पला

धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
धुर जंगला ग्वाला तु आए सरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली
तु गाली न्योली मेरी सरु मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

मैं बजु मुरुली, मैं बजु मुरुली
हाँ मैं बजु मुरुली, मैं बजु मुरुली

बजु मुरुली, बजु मुरुली
बजु मुरुली, बजु मुरुली

मैं बजु मुरुली, मैं बजु मुरुली
हाँ मैं बजु मुरुली, मैं बजु मुरुली

Thankyou…..

Leave a Comment