मॉडर्न कुमाऊं मेरो,Modern Kumaun Mero Hindi Lyrics

Rate this post

Modern Kumaun Mero Hindi Lyrics

गीत अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
भाषा उत्तराखंडी कुमाउनी
गायक इन्दर आर्या
गीतकार असीम मंगोली
संगीत राजू

 

Modern Kumaun Mero Hindi Lyrics

अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
छ्वटा छ्वटा बाटा मेरा छ्वटा छ्वटा गा व मेरा छ्वटा छ्वटा गाव
छ्वटा छ्वटा बाटा मेरा छ्वटा छ्वटा गा व मेरा छ्वटा छ्वटा गाव
अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊ
मॉडर्न कुमाऊं,मॉडर्न कुमाऊं,मॉडर्न कुमाऊं
 
अरे आजकल चेली ब्वारियों मा प्लाजा की चौल
आजकल चेली ब्वारियों मा प्लाजा की चौल
प्लाजा ज़ो लागेची जेसी बुबु को सुराल
प्लाजा ज़ो लागेची जेसी बुबु को सुराल,बुबु को सुराल
 
एके हाथ मोबाइल थामी एके हाथ रुमाऊ तेरो एके हाथ रुमाऊ
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊ
 
कुमाऊं का द्वार पैली घुमली हल्द्वानी
कुमाऊं का द्वार पैली घुमली हल्द्वानी
नैनीताल अल्मोड़ा और घूम्याली कौसानी
नैनीताल अल्मोड़ा और घूम्याली कौसानी, घूम्याली कौसानी 
 
बाटा का पटबी में माँजी खाली हिसाऊ छोरी खाली हिसाऊ
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरो मॉडर्न कुमाऊं
 
मॉडर्न कुमाऊं,मॉडर्न कुमाऊं, मॉडर्न कुमाऊं
राजू कि राइटिंग माँ सुने इन्दर क गीत
राजू कि राइटिंग माँ सुने इन्दर क गीत
और मंगोली साहब क टना -टना संगीत
और मंगोली साहब क टना -टना संगीत
 
खिम सिंह, मोहन सिंह की बाल खिलओ छोरी बाल खिलाओ
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
अरे अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
 

अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
अंग्रेजी मैडम देखी मॉडर्न कुमाऊं मेरा मॉडर्न कुमाऊं
मेरा मॉडर्न कुमाऊं , मेरा मॉडर्न कुमाऊं

🙏🙏🙏

 

Leave a Comment