राती सुपन्यो मा, Raati Supinyo Maa Hindi Lyrics

Rate this post

Raati Supinyo Maa Hindi Lyrics

एल्बम कैथे खुज्याणी होली 2011
गीत राती सुपन्यो मा आंदी तू
भाषा गडवाली
गायक नरेंद्र सिंह नेगी
गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी
संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी

 

Raati Supinyo Maa Hindi Lyrics

राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
हो क्याकू पाली नींद, क्याकू पाली नींद
बिजाली जांदी बेईमानी तू

राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
हो क्याकू पाली नींद, क्याकू पाली नींद
बिजाली जांदी बेईमानी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू

गौला ग्वेंडो गौ मा, आली जाली चुयुन मा
खोटी माया लगौंदी, झूठा पीटा सौं मा
गौला ग्वेंडो गौ मा, आली जाली चुयुं मा
खोटी माया लगौंदी, झूठा पीटा सौं मा
क्यांकू सुपनयो मा भी, क्यांकू सुपनयो मा भी
गाली खांडी बेईमानी तू,
राती सुपनयो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू

सरम ल्याज ना कैकी, धारा पंधेरौं मा आकी
सुल कार्युं बुलांदी, साँ बाछ लुकाकी
सरम ल्याज ना कैकी, धारा पंधेरौं मा आकी
सुल कार्युं बुलांदी, साँ बाछ लुकाकी
क्यांकू आँखु आँखु, क्यांकू आँखु आँखु
बिंग जांडी बेईमान तू
राती सुपनयो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू

घावडी मौर्यु मा आंदी, लेकि नौ ढाई लगंदी
बन बनी छ्वी लगैयकी, जुगदी लुच्ची ली जांदी
घावड़ी मौर्यू मा आंदी, लेकिन नौ ढाई लगंदी
बन बनी छ्वी लगैयकी, जुगदी लुच्ची ली जांदी
मन मा कान ज्योत सी, मन मा कान ज्योत सी
बाली जांदी बेईमानी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू

स्योन्दी पाथी सजाइकी, ब्योली बाली बनाइकी
सुध भी जियावा सुबेर, हरची जांदी ठगाई की
स्योन्दी पाथी सजाइकी, ब्योली बाली बनाइकी
सुध भी जियावा सुबेर, हरची जांदी ठगाई की
क्यांकू हैसी खेली, क्यांकू हैसी खेली
रूवाली जांदी बेईमानी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू
राती सुपन्यो मा आंदी तू, न्युति ह्वे जन बुलांदी तू

Thankyou….

Leave a Comment