रुक्मा रुक्मणी, Rukma Rukmani Hindi Lyrics

Rate this post

Rukma Rukmani Hindi Lyrics

गीत रुक्मा रुक्मणी
भाषा कुमाउनी
गायक ललित मोहन जोशी
गीतकार ललित मोहन जोशी
संगीतकार एच.सोनी पम पम
Rukma Rukmani Hindi Lyrics 

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

होनी रेछा रितु मासा
होनी रेछा रितु मासा
कपू बसा जैथा मैना
कपू बसा जैथा मैना

कब होली भेट तेरी मेरी रुक्मा
कब होली भेट तेरी मेरी रुक्मा

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

गलै की ज़ंजीर पैरी
गलै की ज़ंजीर पैरी
नथुली की डोर पैरी
नथुली की डोर पैरी

जवानी उमर तेरी कब तक रौली
जवानी उमर तेरी कब तक रौली

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

पेहली पेहली जब त्वे देख्युं
पेहली पेहली जब त्वे देख्युं
दिल में मिलैं क्या क्या सोचूँ
दिल में मिलैं क्या क्या सोचूँ

कब होली भेट तेरी मेरी रुक्मा
काब होली चेट तेरी मेरी रुक्मा

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

रूप की तू धनि छै रे
रूप की तू धनि छै रे
हीरा मोती की बानी छै
हीरा मोती की बानी छै

जवानी उमर तेरी कब तक रौली
जवानी उमर तेरी कब तक रौली

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
रुक्मा रुक्मणी तू मेरी पराणी
मेरी तरफा किल्लै त्वेलै
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा

मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा
मुख मोड़ी रुक्मा
दिल तोड़ी रुक्मा…

Thankyou……

Leave a Comment