तेरी मेरी प्रीत, Teri Meri Preet Hindi Lyrics

Rate this post

Teri Meri Preet Hindi Lyrics

एल्बम खुदेनी ना रे 2014
गीत तेरी मेरी प्रीतको
भाषा गडवाली
गायक अनुराधा निराला, विनोद सिरौला
गीतकार विनोद सिरौला
संगीतकार एच सोनी पम पम

 

Teri Meri Preet Hindi Lyrics

तेरी मेरी प्रीतको बंधन सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
टूट्या न कभी….टूट्या न कभी…टूट्या न कभी 

तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
छुट्या न कभी….छुट्या न कभी….छुट्या न कभी….

तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया

तिन लगेनी बडुली….हो हो
मै पाणी पीन्दी रो….हो हो.
तिन लगेनी बडुली मैपाणी पीन्दी रो
तिन पठेनी पराज
मै खुट्यु कनुदी रो

मिन त आंखी नि बूझी तू स्वीणु में सी
माया भिंडे दे..

तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया

तेरी मुखुड़ी दिखेंदी …..हो हो
जन फ्योलड़ी को फूल .. हो हो
तेरी मुखुड़ी दिखेंदी जन फ्योलड़ी को फूल
तेरी दत्युरी की ढोल जनि सोबना की डोल
आंखी आंख्यु मा मन्शया लगाई तिन
लगाई तिन

तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया

तेरु प्रेम सुआ यनु …हो हो
मेरा मन बसी ग्यायी….हो हो
तेरु प्रेम सुआ यनु मेरा मन बसी ग्यायी
छुटी गनी धाण काज सुद बुद हर्ची ग्यायी
कखी बैरी दुनिया तेरी मेरी
छुई ना सरयू द्यु

तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया

तेरी आंखू का किनारा…हो हो
तू बोल त बेठ्यु रो ते…हो हो
री आंखू का किनारा तू बोल त बेठ्यु रो
जब तलक छ ज्यू मा जान तब तलक बेठ्यु रो
खेरी विपदा का आंशु थमोंदी रो
थमोंदी रो..

तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
छुट्या न कभी….छुट्या न कभी….छुट्या न कभी….
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तेरी मेरी प्रीत को बंधन सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया
तन मन मा चढ़यु यो रंग सोंजडया

Thankyou…..

Leave a Comment